תנאי השירות של Workplace


אתה מתחייב ומצהיר כי אתה חותם על תנאי שימוש מקוונים אלה של Workplace בשם חברה או ישות משפטית אחרת, וכי ברשותך הסמכות המלאה לחייב ישות זו בהסכם זה. התייחסויות עוקבות למילים 'אתה', 'שלך' או 'הלקוח' פירושן הישות האמורה.
אם הכתובת שאתה מציין בהגדרות החשבון שלך ב-Workplace, או שאתה מספק לנו בדרך אחרת בכתב, נמצאת בארה"ב או בקנדה, הסכם זה נחשב כהסכם בינך לבין Meta Platforms, Inc.‎. אחרת, הסכם זה הוא הסכם בינך לבין Meta Platforms Ireland Ltd.‎. הפניות ל-"Meta", "אנחנו", "אנו" או "שלנו" פירושן Meta Platforms, Inc.‎ או Meta Platforms Ireland Ltd, לפי העניין.
התנאים הבאים יחולו על השימוש שלך ב-Workplace.
מונחים מסוימים מוגדרים בסעיף 13 (הגדרות), ואחרים מוגדרים על פי ההקשר בהסכם זה.
 1. השימוש ב-Workplace
  1. זכויות השימוש שלך. במהלך התקופה, אתה מקבל זכות לא בלעדית ובלתי ניתנת להעברה או לרישוי משנה לגשת ל-Workplace ולהשתמש בו בהתאם להסכם זה. השימוש ב-Workplace מוגבל למשתמשים (כולל, כשרלוונטי, המשתמשים של המסונפים לך) להם אתה מאפשר לנהל חשבונות, ואתה האחראי לעמידתם של כל המשתמשים בתנאי הסכם זה ולגישה שלהם ל-Workplace והשימוש שלהם בו. לשם הבהרה, Workplace מסופק כשירות לך, ולא לכל משתמש בנפרד. אתה מאשר כי התכונות והפונקציונליות של Workplace עשויות להשתנות מעת לעת.
  2. חשבונות. פרטי הרישום וחשבון המנהל שלך חייבים להיות מדויקים, מלאים ולהישמר עדכניים. חשבונות משתמשים הם עבור משתמשים נפרדים ולא ניתן לשתפם או להעבירם. עליך לשמור על כל הרשאות הכניסה בסודיות, ואתה מסכים להודיע ל-Meta באופן מיידי כאשר נודע לך על שימוש לא מורשה בחשבונות או בהרשאות הכניסה שלך.
  3. הגבלות. אתה לא תבצע (ולא תרשה לאף אחד אחר לבצע) את הפעולות הבאות: (א) שימוש ב-Workplace בשם צד שלישי או השכרתו, החכרתו, מתן גישה אליו או הענקתו ברישיון משנה לצד שלישי כלשהו, למעט משתמשים בהתאם להרשאה הכלולה בהסכם זה; (ב) הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק, או ניסיון באופן אחר להשיג את קוד המקור של Workplace, למעט בהיקף המותר בדין החל (ואז רק לאחר מתן הודעה מוקדמת ל-Meta); (ג) העתקת Workplace, שינויו או יצירת עבודות נגזרות מתוכו; (ד) הסרה, שינוי או הסתרה של הודעות קנייניות או אחרות הכלולות במסגרת Workplace; או (ה) הפצה בציבור של מידע טכני בנוגע לביצועים של Workplace.
  4. פיקוח על תוכן. אנחנו רשאים להסיר, לחסום או להגביל תוכן שמפר הסכם זה. כמו כן, במקרה של הפרת הסכם זה על-ידי משתמשים, אנחנו רשאים, במקרים מסוימים, להגביל או להשבית חשבונות של משתמשים מסוימים. למידע נוסף על האופן שבו Meta מפקחת על תוכן ב-Workplace, נא לעיין במדיניות השימוש התקין.
  5. הגדרה. במהלך הגדרת מופע ה-Workplace שלך, תקבע משתמש אחד או יותר כמנהל המערכת של קהילת Workplace שלך, האחראי על ניהול מופע ה-Workplace שלך. עליך לוודא שבכל עת קיים לפחות מנהל מערכת פעיל אחד עבור מופע ה-Workplace שלך.
  6. ה-API של Workplace. במהלך התקופה, Meta עשויה להעמיד לרשותך אחד או יותר מה-API של Workplace על מנת שתוכל לפתח את השירותים והאפליקציות המשלימים את השימוש שלך ב-Workplace ולהשתמש בהם. כל שימוש שלך, של המשתמשים שלך או של כל צד שלישי מטעמך ב-API של Workplace יוסדר על פי ההוראות המתאימות בתנאי השימוש בפלטפורמת Workplace, הזמינה כעת בכתובת: workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, וכפי שתעודכן מעת לעת על ידי Meta ("תנאי פלטפורמת Workplace").
  7. תמיכה. אנחנו נספק לך תמיכה ב-Workplace דרך לשונית התמיכה הישירה בלוח הניהול של Workplace ('ערוץ תמיכה ישירה'). אתה רשאי להגיש בקשת תמיכה כדי לפתור שאלה, או לדווח על בעיה, בנוגע ל-Workplace, על ידי יצירת כרטיס דרך ערוץ התמיכה הישירה ('כרטיס תמיכה'). אנחנו ניתן תגובה ראשונית לכל כרטיס תמיכה בתוך 24 שעות מהמועד שבו קיבלת דוא"ל אישור לכך שכרטיס התמיכה שלך נפתח באופן תקף דרך ערוץ התמיכה הישירה.
 2. הנתונים וההתחייבויות שלך
  1. הנתונים שלך. במסגרת הסכם זה:
   1. אתה שומר על כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים (כולל בזכויות קניין רוחני) בנתונים שלך ובקשר אליהם.
   2. במהלך התקופה, אתה מעניק ל-Meta זכות לא בלעדית, גלובלית, ללא תמלוגים, משולמת במלואה, לשימוש בנתונים שלך אך ורק כדי לספק לך את Workplace (ותמיכה קשורה) בהתאם להסכם זה; וגם
   3. אתה מכיר בכך ש-Meta היא מעבדת הנתונים וכי אתה נאמן הנתונים של הנתונים שלך, ועל ידי חתימה על הסכם זה אתה מורה ל-Meta לעבד את הנתונים שלך בשמך, רק למטרות שנקבעו בהסכם זה ובהתאם לו (לרבות הנספח לעיבוד הנתונים).
  2. ההתחייבויות שלך. אתה מסכים (א) כי אתה נושא באחריות הבלעדית לדיוק הנתונים שלך ותוכנם; (ב) להשיג את כל הזכויות וההסכמות הנחוצות, הנדרשות על פי חוק מהמשתמשים שלך ומצד שלישי מתאים אחר כדי לאפשר את איסוף הנתונים שלך והשימוש בהם בהתאם לקבוע בהסכם זה; וכן (ג) כי השימוש שלך ב-Workplace, כולל הנתונים שלך והשימוש בהם במסגרתו, לא יפרו חוקים או זכויות כלשהן של צד שלישי, כולל זכויות קניין רוחני, פרטיות או פרסום. אם חלק כלשהו מהנתונים שלך נשלח או אם נעשה בו שימוש תוך הפרה של סעיף 2 זה, אתה מסכים להסיר אותו לאלתר מ-Workplace. אתה האחראי הבלעדי לכל החלטה לשתף את הנתונים שלך בין משתמשים או גורמי צד שלישי כלשהם, ו-Meta אינה אחראית לשימוש בנתונים שלך, לגישה אליהם, לשינויים, להפצתם או למחיקתם על ידי הגורמים שעימם אתה או המשתמשים שלך שיתפתם את הנתונים שלך.
  3. נתונים אסורים. אתה מסכים לא לשלוח ל-Workplace מידע או נתונים כלשהם שיש בהם הפרה של הסכם זה, או הכפופים להגנה ו/או להגבלות על הפצתם על פי החוקים ו/או התקנות החלים ("מידע אסור"). בנוגע למידע רפואי, אתה מכיר בכך ש-Meta אינה שותף עסקי או קבלן משנה (בהתאם להגדרת מונחים אלה ב-Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA‎), וכי Workplace אינו תואם HIPAA. Meta לא תישא בכל חבות במסגרת הסכם זה לגבי מידע אסור, על אף כל הוראה נוגדת הכלולה בו.
  4. שיפוי. אתה תגן על Meta (ועל המסונפים לה והדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים והנציגים המתאימים שלהם), תשפה אותה ותסיר ממנה אחריות, מפני וכנגד כל טענה (של צד שלישי ו/או משתמשים), עלות, נזק, חבות והוצאה (כולל שכר טרחה סביר של עורכי דין) הנובעים מתוך או בקשר עם הפרה או הפרה לכאורה שלך את סעיף 2 זה, או הקשורים באופן אחר לנתונים שלך, למדיניות שלך או לשימוש ב-Workplace תוך הפרה של הסכם זה. Meta רשאית להשתתף בהגנה ובפשרה בכל טענה כאמור עם יועץ משפטי משלה ועל חשבונה. אתה לא תגיע להסדר בנוגע לטענה כלשהי ללא הסכמה מראש ובכתב של Meta, אם ההסדר מחייב את Meta לנקוט פעולה כלשהי, להימנע מנקיטת פעולה או להודות בחבות מכל סוג.
  5. גיבויים ומחיקת נתונים. Meta אינה מספקת שירות של שמירה בארכיון, ואתה האחראי הבלעדי ליצירת גיבויים של הנתונים שלך. אתה רשאי למחוק את הנתונים שלך הכוללים תוכן של משתמש בכל עת במהלך התקופה באמצעות פונקציונליות מנהל המערכת של Workplace.
  6. נתונים נצברים. במסגרת הסכם זה, אנחנו רשאים גם לייצר נתונים סטטיסטיים ואנליטיים נצברים הנגזרים מהשימוש שלך ב-Workplace ("נתונים נצברים"), אך נתונים נצברים אלה לא יכללו את הנתונים שלך או נתונים אישיים כלשהם.
 3. אבטחת נתונים
  1. אבטחת הנתונים שלך. אנו נשתמש באמצעי אבטחה ובאמצעים טכניים וארגוניים מתאימים במטרה להגן על הנתונים שלך הנמצאים בחזקתנו כנגד גישה, שינוי, גילוי או השמדה לא מורשים, כפי שמתואר בנספח אבטחת הנתונים.
  2. גילויים על פי חוק ובקשות של צד שלישי. באופן כללי אתה האחראי להשיב לבקשות של צד שלישי בנוגע לנתונים שלך, כמו למשל של רגולטורים, משתמשים או סוכנות לאכיפת החוק ("בקשות של צד שלישי"), אך אתה מבין כי בתשובה לבקשה של צד שלישי, Meta רשאית לחשוף את הנתונים שלך כדי לעמוד בדרישות החוקיות שלה. בנסיבות כאלה, אנו, בהיקף המותר על פי חוק ועל פי תנאי הבקשה של הצד השלישי, נעשה מאמצים סבירים על מנת (א) להודיע לך על כך שקיבלנו בקשה מצד שלישי ולבקש מהצד השלישי ליצור איתך קשר, וכן (ב) למלא בקשות סבירות שלך בנוגע למאמציך להתנגד לבקשה של צד שלישי על חשבונך. אתה תנסה תחילה להשיג בעצמך את המידע הנדרש כדי להשיב לבקשה של הצד השלישי, ותפנה אלינו רק אם לא עומדת לרשותך אפשרות סבירה להשיג מידע זה.
 4. תשלום
  1. תשלומים. אתה מסכים לשלם ל-Meta את התעריפים הרגילים עבור Workplace (הזמינים כיום כאן: https://www.workplace.com/pricing) עבור השימוש שלך ב-Workplace, בכפוף לכל תקופת ניסיון בחינם כמפורט בסעיף 4.ו ('ניסיון בחינם'), אלא אם הוסכם אחרת במסמך חתום בכתב. כל התשלומים במסגרת הסכם זה ישולמו ב-USD, אלא אם צוין אחרת בתוך המוצר, או אם הוסכם אחרת במסמך חתום בכתב. כל התשלומים יוסדרו במלואם בהתאם לאמצעי התשלום שלך על פי סעיף 4.ב. כל פיגור בתשלום יהיה כפוף לדמי שירות בגובה 1.5% לחודש מהסכום לפירעון, או בסכום המרבי המותר על פי חוק, הנמוך מביניהם.
  2. אמצעי תשלום. כשאתה חותם על הסכם זה אתה מסכים להסדיר תשלומים באחד משני סוגי התשלום: (1) לקוח כרטיס תשלום (המשלם ישירות או דרך פלטפורמת תשלום של צד שלישי), או (2) לקוח חשבונית, כפי שתקבע Meta לפי שיקול דעתה. לקוחות כרטיס תשלום רשאים (לפי שיקול דעתה הבלעדי של Meta) להפוך ללקוחות חשבונית (וליהפך), על בסיס גורמים כגון מספר המשתמשים וסיכון האשראי, אך Meta שומרת על זכותה לסווג אותך מחדש כלקוח כרטיס תשלום או כלקוח חשבונית בכל עת.
   1. לקוחות כרטיס תשלום. לקוחות כרטיס תשלום יחויבו בכרטיס התשלום שלהם עבור השימוש שלהם ב-Workplace.
   2. לקוחות חשבונית. לקוחות חשבונית יקבלו מ-Meta קו אשראי ויונפקו להם חשבוניות בכל חודש, אלא אם הוסכם אחרת במסמך חתום בכתב. אם סווגת כלקוח חשבונית, אתה תשלם את כל התשלומים העומדים לתשלום במסגרת הסכם זה, במלואם ובכסף זמין בהתאם להוראותינו, בתוך 30 יום מתאריך החשבונית.
   3. אתה מסכים שעם אישורו של הסכם זה, או במועד כלשהו לאחר מכן, אנו נקבל את דוח האשראי העסקי שלך מסוכנות אשראי.
  3. מיסים. כל החיובים נקובים ללא שום מס חל על סחורות ושירותים, מס ערך מוסף, מס מכירות ושימוש, מס יסף וכן מיסים או היטלים דומים במסגרת החוק החל, למעט מיסים המבוססים על ההכנסה של Meta. אתה תשלם את כל הסכומים לתשלום במסגרת הסכם זה במלואם וללא כל קיזוז, תביעה נגדית, ניכוי או ניכוי במקור. אם תשלום כלשהו שאתה מבצע במסגרת הסכם זה כפוף לניכוי או לניכוי במקור, אתה תשיג אישור בכתב מראש לכך מ-Meta, ואתה תישא באחריות לביצוע התשלום המתאים לרשויות המס המתאימות, ותישא באחריות לתשלום ריבית, עונשים, קנסות, או חבויות דומות כתוצאה מאי העברה בזמן על ידך של המיסים האמורים לרשות או לסוכנות המס הממשלתית המתאימה. אתה מאשר ומסכים שאתה ניגש ל-Workplace ומשתמש בו בכתובת שסיפקת בהגדרות החשבון שלך ב-Workplace, או שסיפקת לנו באופן אחר בכתב, ושאנחנו נחייב אותך במיסים החלים על סמך המיקום של הכתובת כאמור. במקרה של ביקורת מס או מחלוקת מס מול רשויות המס הרלוונטיות עקב הסכם זה, או במקרה של שינויים חקיקתיים או רגולטוריים אשר ישפיעו על חבות המס של הצדדים, הצדדים מסכימים לפעול בשימוש פעולה ולעשות מאמצים סבירים על מנת ליישב את הנושא בכמה שפחות השלכות מס שליליות. למשל, אם רשות מיסוי רלוונטית טוענת שעל Meta לגבות ממך מיסים רלוונטיים, ואתה שילמת מיסים אלה ישירות לרשות המיסוי, אתה מסכים לספק לנו הוכחה לכך שהמיסים שולמו (לשביעות רצון רשות המיסוי האמורה) תוך שלושים (30) יום מקבלת בקשה בכתב על כך מ-Meta. אתה מסכים לשפות אותנו על כל תשלום חסר או אי-תשלום של מס כזה או אחר אשר לא נשלל במפורש בהסכם זה, לרבות כל קנס וריבית.
  4. השעיה. מבלי להשפיע על זכויות אחרות שלנו במסגרת הסכם זה, אם אינך משלם תשלומים כלשהם עד לתאריך האחרון לתשלום, אנו עשויים להשעות את כל שירותי Workplace, או חלקם (לרבות גישה לשירותים ששילמת עבורם), עד לביצוע התשלום במלואו.
  5. גישה חינם ל-Workplace for Good. על אף הוראות סעיף 4.א, אם תגיש בקשה לגישה חינם במסגרת תוכנית Workplace for Good ו-Meta תקבע כי אתה זכאי לכך בהתאם למדיניות של Meta (המוצגת כעת לעיון בכתובת https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), אנו נספק לך את Workplace ללא תשלום בהתאם למדיניות האמורה ממועד זה ואילך. אם כתוצאה משינוי במדיניות שלנו לא תהיה יותר זכאי לגישה חינם, Meta תיתן לך על כך הודעה שלושה (3) חודשים מראש ולאחר מכן יחול סעיף 4.א.
  6. ניסיון בחינם. Meta רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע לך ניסיון בחינם של Workplace לתקופה קצובה, שמשכה ייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של Meta ואתה תעודכן על כך דרך לוח הניהול של מופע Workplace שלך. בתום הניסיון בחינם כאמור, יחול סעיף 4.א (תשלומים).
 5. סודיות
  1. התחייבויות. כל צד מסכים כי כל המידע העסקי, הטכני והכספי שהוא מקבל (בתור "צד מקבל") מהצד המגלה בקשר להסכם זה ("הצד המגלה") ייחשב כנכס סודי של הצד המגלה ("מידע סודי"), בתנאי שהוא מזוהה כסודי או כקנייני בעת הגילוי, או שישנה ציפייה סבירה מהצד המקבל לדעת כי הוא סודי או קנייני עקב אופיו של המידע שהתגלה ונסיבות הגילוי. למעט בהתאם להרשאה מפורשת במסמך זה, הצד המקבל: (1) יחזיק בסודיות את כל המידע הסודי ולא יגלה אותו לגורמי צד שלישי, וכן (2) לא ישתמש במידע הסודי לכל צורך שאינו מילוי התחייבויותיו ומימוש זכויותיו במסגרת הסכם זה. הצד המקבל רשאי לגלות את המידע הסודי לעובדים, לסוכנים, לקבלנים ולנציגים אחרים שלו, שלהם יש צורך לגיטימי לדעת אותו (בכלל זה, לגבי Meta, אלה השייכים לחברות המסונפות שלה וקבלני המשנה שלה הנזכרים בסעיף 12.י), בתנאי שהם מחויבים בהתחייבויות לסודיות המגנות על המידע הסודי של הצד המגלה ברמה שאינה נופלת מזו הכלולה בהוראות סעיף 5 זה, וכי הצד המגלה נשאר האחראי לעמידת כל נציג כזה בהוראות סעיף 5 זה.
  2. חריגים. התחייבויות הסודיות של הצד המגלה לא יחולו על מידע שהצד המקבל יכול להוכיח באמצעות מסמכים כי: (א) היה בחזקתו כדין או שהיה ידוע לו לפני קבלת המידע הסודי; (ב) שהוא כעת, או שהפך להיות מידע ציבורי שלא עקב הפרה של הצד המקבל; (ג) הושג כדין על ידי הצד המקבל מצד שלישי, ללא הפרה של התחייבות כלשהי לסודיות; או (ד) פותח באופן עצמאי על ידי עובדי הצד המקבל שלא קיבלו גישה למידע זה. הצד המקבל רשאי לבצע גילויים בהיקף הנדרש על פי החוקים או צו בית משפט, בתנאי (אלא אם הדבר נאסר על פי החוקים) שהצד המקבל הודיע לצד המגלה מראש, ושיתף פעולה במאמצים לקבלת התייחסות סודית.
  3. סעד משפטי מונע. הצד המקבל מכיר בכך ששימוש במידע הסודי או גילויו תוך הפרה של סעיף 5 זה עלולים לגרום לנזק משמעותי אשר נזקים לבדם לא יהוו סעד הולם בגינם, ולפיכך בעת שימוש או גילוי כזה, מאוים או בפועל, על ידי הצד המקבל, הצד המגלה יהיה זכאי לבקש סעד מתאים מן הצדק בנוסף לכל שאר הסעדים שעשויים לעמוד לרשותו על פי חוק.
 6. זכויות קניין רוחני
  1. בעלות של Meta. זהו הסכם לגישה ל-Workplace ושימוש בו, ושום זכות בעלות אינה מועברת ללקוח. Meta ובעלי הרישיון שלה שומרים על כל זכות, בעלות ואינטרס (כולל כל זכויות הקניין הרוחני) ב-Workplace, בנתונים הנצברים ובכל הטכנולוגיה הקשורה להם והעומדת בבסיסם, ובכל העבודות הנגזרות מהאמור לעיל, התיקונים או השיפורים באמור לעיל שנוצרו על ידי Meta או מטעמה, כולל אלה המבוססים על המשוב שלך (כהגדרתו בהמשך). לא מוענקות לך זכויות כלשהן למעט אלה שנקבעו במפורש בהסכם זה.
  2. משוב. אם אתה שולח הערות, שאלות, הצעות, מקרי שימוש או משוב אחר הקשור לשימוש שלך ב-Workplace או ב-API שלו או למוצרים או לשירותים אחרים ('משוב'), אנו רשאים להשתמש במשוב כזה או לנצלו באופן חופשי בקשר למוצרים או לשירותים אחרים שלנו או של החברות המסונפות לנו, ללא מחויבות כלפיך ומבלי לפצותך.
 7. פטור מחבות
  META מתנערת במפורש מכל הצהרה והתחייבות מכל סוג, מפורשות, משתמעות או על פי חוק, כולל כל התחייבות לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות או לאי-הפרה. איננו מבטיחים כי WORKPLACE יפעל ללא הפרעות או שגיאות. אנו רשאים להתיר לגורמי צד שלישי לפתח ולהנגיש שירותים ואפליקציות שמשלימים את השימוש שלך ב-WORKPLACE, או להתיר את השילוב של WORKPLACE באופן אחר בשירותים אחרים ובאפליקציות אחרות. META אינה אחראית על שירותים ואפליקציות שבהם אתה בוחר להשתמש בקשר עם WORKPLACE. השימוש שלך באפליקציות ובשירותים אלה כפוף לתנאים ולמדיניות נפרדים ואתה מסכים ומאשר שכל שימוש הוא באחריותך בלבד.
 8. הגבלת חבות
  1. למעט טענות מוחרגות (המוגדרות בהמשך):
   1. אף אחד מהצדדים לא יהיה חייב עקב כל אובדן שימוש, אובדן נתונים או נתונים לא מדויקים, הפרעה לעסק, עלויות כתוצאה מעיכוב או נזקים עקיפים או תוצאתיים כלשהם מכל סוג (לרבות אובדן רווחים), ללא קשר לאופי התביעה, בין שהיא מבוססת על חוזה, עוולה (לרבות רשלנות), אחריות מוחלטת או בסיס אחר, אפילו אם יוּדעו מראש לגבי האפשרות של נזקים כאלה; וגם
   2. חבותו הכוללת של צד אחד כלפי האחר לא תעלה על הסכום ששולם בפועל או העומד לתשלום על ידי הלקוח ל-Meta במהלך שנים עשר (12) החודשים הקודמים במסגרת הסכם זה, או, אם לא שולמו תשלומים כלשהם או שאין תשלומים כלשהם לתשלום במהלך תקופה זו, עשרת אלפים דולר ($10,000).
  2. לעניין סעיף 8 זה, 'טענות מוחרגות' פירושן: (א) חבות לקוח הנובעת מסעיף 2 (הנתונים וההתחייבויות שלך); וכן (ב) הפרה על ידי צד של התחייבויותיו בסעיף 5 (סודיות), אך להוציא טענות הקשורות לנתונים שלך.
  3. ההגבלות בסעיף 8 זה יישארו בתוקפן ויחולו אפילו אם נקבע כי סעד מוגבל כלשהו המצוין בהסכם זה לא מילא את מטרתו המהותית, והצדדים מסכימים כי אף אחד מהצדדים אינו מגביל או מחריג את חבותו עקב משהו שלא ניתן להגבילו או להחריגו על פי חוק. אתה מאשר ומסכים לכך שאספקת Workplace על ידנו מבוססת על ההנחה שהחבות שלנו מוגבלת כנאמר בהסכם זה.
 9. תקופה וסיום
  1. תקופה. הסכם זה יחל בתאריך בו ניגשת לראשונה למופע Workplace שלך וימשיך עד לסיומו בהתאם להסכם זה ("התקופה").
  2. סיום מטעמי נוחות. מבלי לגרוע מזכויות הסיום שלך לפי הנספח בנושא עיבוד הנתונים, אתה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת, ללא סיבה או מכל סיבה שהיא, לאחר מתן הודעה מוקדמת של שלושים (30) יום ל-Meta על ידי המנהל שלך, שבו מצוינת הבחירה למחוק את מופע Workplace שלך בתוך המוצר. Meta רשאית גם היא לסיים הסכם זה בכל עת, ללא סיבה או מכל סיבה שהיא, לאחר מתן הודעה מוקדמת של שלושים (30) יום לך.
  3. סיום והשעיה על ידי Meta. Meta שומרת על הזכות לסיים הסכם זה על ידי מתן הודעה סבירה לך, או להשעות לאלתר את הגישה שלך ל-Workplace אם הפרת הסכם זה או אם אנו מאמינים שפעולה כזו נחוצה כדי למנוע נזק לאבטחה, ליציבות, לזמינות או לתקינות של Workplace.
  4. מחיקת הנתונים שלך. Meta תמחק את הנתונים שלך מיד לאחר כל סיום של הסכם זה, אך אתה מבין שתוכן שנמחק עשוי עדיין להיות קיים בעותקי גיבוי לפרק זמן סביר במהלך ביצוע המחיקה. כפי שנאמר בסעיף 2.ה, אתה נושא באחריות הבלעדית ליצירת גיבויים של הנתונים שלך לצרכים שלך.
  5. תוצאות הסיום. בעת כל סיום של הסכם זה: (א) אתה והמשתמשים שלך חייבים לחדול לאלתר משימוש ב-Workplace; (ב) על פי בקשת הצד המגלה, ובכפוף לסעיף 9.ד, הצד המקבל יחזיר או ימחק לאלתר כל מידע סודי של הצד המגלה שנמצא בחזקתו; (ג) אתה תשלם ל-Meta מיד את כל התשלומים שלא שולמו, אשר נצברו לפני הסיום; (ד) אם Meta מסיימת הסכם זה ללא סיבה בהתאם לסעיף 9.ד, Meta תחזיר לך סכום יחסי מתוך התשלומים ששולמו מראש (כשרלוונטי); וכן (ה) הסעיפים הבאים יישארו בתוקפם: 1.ג (הגבלות), 2 (הנתונים וההתחייבויות שלך) (למעט רישיון של Meta לנתונים שלך בסעיף 2.א), 3.ב (גילויים על פי חוק ובקשות של צד שלישי), 4 (תשלום) עד 13 (הגדרות). למעט מה שצוין בהסכם זה, מימוש סעד כלשהו על ידי אחד הצדדים, כולל סיום, לא יגרע מכל סעד אחר שעשוי להיות לו במסגרת הסכם זה, על פי חוק או אחרת.
 10. חשבונות Meta אחרים
  1. חשבונות אישיים. למען הסר ספק, חשבונות משתמשים נבדלים מחשבונות פייסבוק אישיים שמשתמשים עשויים ליצור בשירות של פייסבוק ללקוחות ("חשבונות פייסבוק אישיים"). חשבונות פייסבוק אישיים אינם כפופים להסכם זה, אלא לתנאים של Meta עבור השירותים הללו, כל אחד מהם בין Meta למשתמש הרלוונטי.
  2. Workplace ומודעות אנו לא נציג פרסום של צד שלישי למשתמשים שלך ב-Workplace ולא נשתמש בנתונים שלך על מנת לספק או למקד פרסום למשתמשים שלך, או כדי להתאים אישית את חוויית המשתמשים שלך בחשבונות פייסבוק האישיים שלהם. עם זאת, Meta רשאית לבצע הכרזות במוצר או להודיע למנהלי המערכת על תכונות, אינטגרציות או פונקציונליות הקשורות ל-Workplace.
 11. תכונות ביתא
  1. בדיקות ביתא. Meta רשאית להנגיש מדי פעם תכונות ביתא או תכונות שטרם יצאו לאור (כל אחת מהן "תכונת ביתא") לצורך בדיקה וקבלת משוב.
  2. שגיאות אפשריות. ההסכמה להשתמש בתכונות הביתא מציינת את אישורך לכך שאותן תכונות ביתא:
   1. נמצאות בשלב של בדיקה, עדיין נמצאות בפיתוח, ועשויות להכיל שגיאות, בכלל זה שגיאות טכניות, אשר עשויות להפריע לתפקוד; וכן
   2. עשויות לפעול באופן השונה מהמיועד להן או ביעילות פחותה מזו של תכונות אחרות.
  3. שינויי תכונות בביתא. Meta רשאית (לפי שיקול דעתה הבלעדית) להגביל, להשעות, להשבית, לבטל, להסיר, להחליף, לשנות, לשדרג, לעדכן או להחזיר לשלב קודם כל תכונת ביתא (או חלק מתכונת ביתא), מבלי להודיע לך על כך.
  4. כפי שהן. בנוסף לכל מיאוני האחריות בסעיף 7 ("פטור מחבות") לעיל, אשר חלים גם על תכונות ביתא, כל תכונות הביתא שיונגשו לך מסופקות "כפי שהן" ו"לפי הזמינות". ל-Meta אין שום חובה לספק שום תמיכה טכנית בנוגע לתכונות ביתא. ל-Meta אין חובה מפורשת או משתמעת כלפיך להנגיש לך שום תכונת ביתא. אתה מאשר ומסכים שהאחריות הבלעדית לסיכונים הכרוכים בשימוש שלך בתכונת ביתא כזו או אחרת מוטלת עליך, וככל שהחוק החל מתיר זאת, Meta לא תישא בשום חבות כלפיך בהקשר של תכונת ביתא כזו או אחרת.
 12. כללי
  1. שינויים. Meta רשאית לשנות בכל עת את התנאים של הסכם זה ומדיניות הנזכרת או משולבת בו, בכלל זה, בין היתר, נספח עיבוד הנתונים (על מנת לציית לחוקים החלים בנושא הגנה על נתונים), נספח אבטחת הנתונים ומדיניות השימוש ההולם, על ידי מתן הודעה לך בדוא"ל, דרך Workplace או באמצעי סביר אחר (כל אחד מהם: "שינוי"). המשך השימוש מצידך ב-Workplace שלושים (30) יום אחרי ההודעה על השינוי ייחשב כהסכמה מצידך לאותם שינויים.
  2. החוק החל. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.טז, הסכם זה והשימוש של המשתמשים שלך ב-Workplace, וכן כל טענה שעשויה לעלות בינך לבינינו, כפופים לחוקי ארצות הברית ומדינת קליפורניה, לפי העניין, ויש לפרשם בהתאם לחוקים אלה, ללא מתן תוקף לעקרונות החוק הבינלאומי הפרטי. כל טענה או עילת תביעה הנובעות מהסכם זה מ-Workplace או בהקשר שלהם יוגשו אך ורק בבית המשפט המחוזי האמריקאי במחוז הצפוני של קליפורניה או בבית משפט מדינתי הנמצא במחוז סן מטאו, וכל צד מסכים בזאת לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלה.
  3. כלל ההסכמות. הסכם זה הוא כלל ההסכמות בין הצדדים בנוגע לגישה שלך ל-Workplace והשימוש שלך בו, וגובר על כל הצהרה או הסכם קודמים הקשורים ל-Workplace. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ומונחים כמו "בכלל זה" יש לפרש ללא הגבלה. כל כתובות ה-URL המובאות בהסכם זה כוללות כל כתובת URL מחליפה החלה על אותו העניין. הסכם זה נכתב באנגלית (ארה"ב), ויגבר על סתירות בכל גרסה מתורגמת.
  4. ויתור ונתיקות. כשל באכיפת הוראה לא ייחשב ויתור; ויתורים יש לבצע בכתב, חתומים על ידי הצד שנטען כי ביצע את הוויתור. כל תנאי או הגבלה בהזמנת רכש או בטופס עסקי של לקוח לא ישנו הסכם זה ונדחים בזאת במפורש, וכל מסמך כזה יהיה לצרכים מנהליים בלבד. אם בית משפט מוסמך קובע כי הוראה כלשהי בהסכם זה אינה אכיפה, חסרת תוקף או סותרת באופן אחר את החוק, הוראה זו תפורש כך שתמלא באופן הטוב ביותר את מטרותיה המתוכננות, ושאר ההוראות בהסכם זה יישארו במלוא תוקפן.
  5. פרסום. כל הודעה לעיתונות או קמפיין שיווק אודות יחסי הצדדים מחייבים אישור מוקדם בכתב של שני הצדדים. על אף האמור לעיל: (א) בתוך החברה שלך, אתה רשאי לפרסם או לקדם את השימוש ב-Workplace במהלך התקופה (לדוגמה, כדי לעודד אימוץ על ידי משתמשים), בכפוף להנחיות השימוש במותג של Meta שמפורסמות מעת לעת, וכן (ב) Meta רשאית להתייחס לשמך ולסטטוס שלך כלקוח Workplace.
  6. המחאה. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להמחות הסכם זה או את זכויותיו או התחייבויותיו במסגרת הסכם זה ללא הסכמה מוקדמת בכתב של הצד האחר, למעט כך ש-Meta רשאית להמחות הסכם זה ללא הסכמה לחברה מסונפת כלשהי שלה או בקשר עם מיזוג, שינוי ארגוני, רכישה או העברה אחרת של כל הנכסים או המניות שלה, או כמעט של כולם. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה יחייב את כל אחד מהממשיכים והנמחים המורשים של כל צד ויפעל לטובתם. המחאות לא-מורשות בטלות ולא יטילו על Meta כל התחייבות.
  7. קבלן עצמאי. הצדדים הם קבלנים עצמאיים. לא נוצרו כל יחסי שליחות, שותפות, מיזם משותף או עבודה כתוצאה מהסכם זה, ואף צד אינו מורשה לחייב את האחר.
  8. היעדר מוטבי צד שלישי. הסכם זה פועל לטובת Meta והלקוח, ואין כל מוטב צד שלישי מיועד, כולל משתמשים כלשהם.
  9. הודעות. כשאתה מסיים הסכם זה בהתאם להוראות סעיף 9.ב, עליך להודיע ל-Meta באמצעות מנהל המערכת שלך על הבחירה למחוק את מופע Workplace שלך בתוך המוצר. כל הודעה אחרת במסגרת הסכם זה מצידך חייבת להיות בכתב, ועליה להישלח ל-Meta בכתובת הבאה (לפי העניין): במקרה של Meta Platforms Ireland Limited, לכתובת Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Ireland, Attn: Legal, Workplace, ובמקרה של Meta Platforms Inc, לכתובת 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal, Workplace. Meta רשאית לשלוח הודעות לכתובת הדוא"ל שבחשבונך. Meta רשאית גם לתת הודעות תפעוליות בנוגע ל-Workplace או הודעות אחרות הקשורות לעסק באמצעות הודעות למנהלי מערכות ולמשתמשים בתוך Workplace, או על ידי פרסום בולט במסגרת Workplace.
  10. קבלני משנה. Meta רשאית להשתמש בקבלני משנה ולהתיר להם לממש את הזכויות של Meta לפי הסכם זה, אך Meta נשארת האחראית לציות להוראות הסכם זה על ידי כל אחד מקבלני המשנה הללו.
  11. כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יהיה חייב כלפי האחר עקב עיכוב או כשל כלשהם בביצוע התחייבות לפי הסכם זה (למעט אי תשלום תשלומים), אם העיכוב או הכשל הם עקב אירועים לא צפויים שהתרחשו לאחר החתימה על הסכם זה, ואשר אינם בשליטתו הסבירה של הצד האמור, כגון שביתה, מחסום, מלחמה, פעולת טרור, מהומות, אסון טבע, תקלה או צמצום ברשתות או בשירותי החשמל או התקשורת או הנתונים, או סירוב לרישיון או הרשאה על ידי סוכנות או גוף ממשלתיים.
  12. אתרי צד שלישי. Workplace עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. מצב זה אינו מעיד על תמיכתנו באתרים כלשהם ואיננו אחראים לפעולות, לתוכן, למידע או לנתונים של אתרי צד שלישי או לפעולות או לקישורים הכלולים בהם, או לשינויים או עדכונים שיבוצעו בהם. אתרי צד שלישי עשויים לקבוע תנאים והגבלות לגבי השימוש ומדיניות פרטיות משלהם החלים עליך ועל המשתמשים שלך, והשימוש שלך באתרי צד שלישי אלה אינו נשלט על פי הסכם זה.
  13. בקרות ייצוא וסנקציות על המסחר. בשימוש ב-Workplace, הלקוח מסכים לציית לכל חוקי ותקנות הייצוא והייבוא של ארצות הברית ותחומי שיפוט מתאימים אחרים, כמו גם לכל הסנקציות או ההגבלות החלות על המסחר. מבלי להגביל את האמור לעיל, הלקוח מצהיר ומתחייב כי: (א) הוא אינו רשום באף רשימת גורמים מנועים או מוגבלים של ממשלת ארה"ב; (ב) הוא אינו נתון לעיצומים כלכליים או להגבלה על המסחר של האו"ם, ארה"ב, האיחוד האירופי או עיצומים או הגבלות חלים אחרים; וכן (ג) הוא אינו מחזיק בפעילות ואין לו משתמשים בארץ הנתונה לעיצומים מקיפים על המסחר שהוטלו על ידי ארה"ב.
  14. תנאים על שימוש על ידי גוף ממשלתי. אם אתה גוף ממשלתי, אתה מצהיר כי (1) אף חוק, מדיניות או עקרון חלים אינם מגבילים אותך מלהסכים לתנאי או להגבלה כלשהם בהסכם זה, מבצע אותם או מלקבל את הביצוע שלהם, (2) אף חוק, מדיניות או עקרון חלים אינם הופכים תנאי או הגבלה כלשהם של הסכם זה לבלתי אכיפים כנגדך או כנגד כל גוף ממשלתי מתאים, (3) אתה מורשה, ויש לך הכשירות המשפטית על פי החוקים, המדיניות והעקרונות החלים, לייצג ולחייב כל גוף ממשלתי רלוונטי בהסכם זה; וכן (4) אתה חותם על הסכם זה על בסיס החלטה לא מוטית בנוגע לערך שיש ל-Workplace עבורך ועבור המשתמשים שלך, ולא היו כל התנהגות פסולה או ניגוד עניינים שהשפיעו על החלטתך לחתום על הסכם זה. אל תחתום על הסכם זה אם אינך יכול לבצע את ההצהרות בסעיף 12.יד זה. אם גוף ממשלתי חותם על הסכם זה תוך הפרה של סעיף 12.יד זה, Meta רשאית לבחור לסיים הסכם זה.
  15. משווקים. באפשרותך לבחור לגשת ל-Workplace ולהשתמש בו דרך משווק. אם אתה ניגש ל-Workplace ומשתמש בו דרך משווק, אתה נושא באחריות הבלעדית לגבי: (1) כל הזכויות וההתחייבויות הקשורות במסגרת ההסכם המתאים שלך עם המשווק שלך, וכן (2) בכל הנוגע ליחסים שלך עם Meta, כל גישה על ידי המשווק למופע Workplace, לנתונים שלך ולחשבונות משתמשים כלשהם שאתה עשוי ליצור עבור המשווק שלך. נוסף לכך, במקרה שאתה ניגש ל-Workplace דרך משווק, אתה מסכים כי תנאי הלקוחות של המשווק יגברו על כל תנאי סותר בהסכם זה.
  16. עסקים קטנים באוסטרליה. אם אתה עסק קטן באוסטרליה, ייתכן שהסכם זה יהיה כפוף לחוק האוסטרלי להגנת הצרכן ולזכויות שלך במסגרת החוק האוסטרלי להגנת הצרכן. אם החוק האוסטרלי להגנת הצרכן חל על השימוש שלך ב-Workplace, ההוראות הנוספות בנספח בנושא עסקים קטנים ובינוניים באוסטרליה הן חלק מהסכם זה, ונכללות בו בדרך של אזכור.
 13. הגדרות
  בהסכם זה, אלא אם צוין אחרת:
  "מדיניות שימוש הולם" משמעותה כללי השימוש ב-Workplace, אותם ניתן למצוא בכתובת www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, בנוסחם המתעדכן מעת לעת.
  "חברה מסונפת" משמעותה ישות אשר במישרין או בעקיפין מחזיקה בבעלות או בשליטה על, נמצאת בבעלות או בשליטה של, או נמצאת תחת בעלות או שליטה משותפות עם צד, כאשר "שליטה" משמעותה הסמכות להנחות את ההנהלה או את ענייני הישות, וכן "בעלות" משמעותה בעלות מוטבת על 50% (או, אם תחום השיפוט הרלוונטי אינו מאפשר בעלות של רוב, הכמות המרבית המותרת על פי חוק כזה) או יותר ממניות ההצבעה של הישות או מזכויות הצבעה מקבילות. לצורך הגדרה זו, ישות ממשלתית אינה חברה מסונפת של ישות ממשלתית אחרת, אלא אם היא שולטות באופן מלא על ישות ממשלתית אחרת כזו.
  "הסכם" פירושו כל התנאים וההגבלות הכלולות או הנזכרות בתנאי שירות אלה של Workplace על נספחיהם, בכלל זה (בין השאר) הנספח בנושא עיבוד נתונים, הנספח בנושא אבטחת נתונים, מדיניות השימוש התקין, MGPT, תנאי הלקוח למפיצים, תנאי פלטפורמת Workplace והנספח בנושא עסקים קטנים ובינוניים באוסטרליה (וכל תנאי הנזכר בהם).
  "הנספח בנושא עסקים קטנים ובינוניים באוסטרליה" פירושו התנאים המופיעים בכתובת https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia, כפי שיעודכנו מדי פעם.
  "נספח עיבוד נתונים" משמעותו נספח עיבוד הנתונים המצורף להסכם זה ואשר מהווה חלק ממנו, כולל כל התנאים שמוזכרים בהם.
  "נספח אבטחת נתונים" משמעותו נספח אבטחת הנתונים המצורף להסכם זה ואשר מהווה חלק ממנו.
  "ישות ממשלתית" משמעותה כל ארץ או תחום שיפוט בעולם, כולל, בין השאר, יחידה או גוף פוליטי מדינתיים, מקומיים, עירוניים, אזוריים או אחרים של ממשלה, כל ארגון, גוף, מיזם ממשלתיים או ישות ממשלתית אחרת שהוקמו על ידי הממשלה האמורה, נמצאים בבעלותה או בשליטתה, וכל נציג או סוכן של כל אחד מהגופים המנויים לעיל.
  "החוקים" משמעותם כל החוקים, התקנות וההתחייבויות המקומיים, המדינתיים, הפדרליים והבינלאומיים החלים, בכלל זה, בין השאר, אלה הקשורים לפרטיות נתונים והעברת נתונים, תקשורת בינלאומית, ייצוא נתונים טכניים או אישיים ורכש ציבורי.
  "MGPT" פירושו תנאי העיבוד הגלובליים של Meta, הזמינים בכתובת: https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  "משווק" משמעותו שותף צד שלישי בעל הסכם תקף עם Meta המאשר לו לשווק את Workplace ולספק גישה אליו.
  "תנאי לקוח של משווק" משמעותם התנאים הנמצאים בכתובת https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, כפי שיעודכנו מעת לעת, ואשר מהווים חלק מהסכם זה, שהם תנאים נוספים בין הצדדים החלים עליך, אם אתה ניגש ל-Workplace ומשתמש בו דרך משווק.
  "משתמשים" משמעותם כל אחד מהעובדים, הקבלנים או אנשים אחרים שלך או של החברות המסונפות לך, שלהם אתה מתיר את הגישה ל-Workplace.
  "Workplace" משמעותו השירות Workplace שאנו מעמידים לרשותך במסגרת הסכם זה, וכל גרסה עתידית שלו, בכלל זה אתרים, יישומים, שירותים מקוונים, כלים, תכונות ביתא ותוכן שאנחנו עשויים לספק לך לפי הסכם זה, כפי שיעודכנו מעת לעת.
  "מעבדי משנה של Workplace" פירושם הישויות ש-Meta ציינה בשם בכתובת https://www.workplace.com/subprocessors, (או במיקום מחליף), כפי שיעודכנו מדי פעם.
  "הנתונים שלך" משמעותם (א) פרטי חוזה או נתוני רשת או רישום לחשבון שאתה או שהמשתמשים שלך שולחים ל-Workplace; (ב) תוכן או נתונים כלשהם שאתה או שהמשתמשים שלך מפרסמים, מעלים בפוסט, משתפים, מייבאים או מספקים ב-Workplace; (ג) מידע שאנו אוספים כשאתה או כשהמשתמשים שלך פונים אלינו או יוצרים איתנו אינטראקציה לצורך תמיכה בנוגע ל-Workplace, כולל מידע על חומרה, תוכנה ופרטים אחרים שנאספו בקשר לאירוע התמיכה; וכן (ד) פרטי שימוש או פרטים תפעוליים (לדוגמה, כתובות ה-IP, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה, ומזהי המכשירים) לגבי האופן שבו משתמשים יוצרים אינטראקציה עם Workplace.
  "המדיניות שלך" משמעותה המדיניות שלך לגבי העובדים, המערכות, הפרטיות, משאבי האנוש, הציות ומדיניות אחרת שלך.נספח עיבוד נתונים

 1. עיבוד נתונים. ככל ש-Meta תפעל בתור המעבדת של נתונים אישיים רלוונטיים, הצדדים יקיימו את דרישות MGPT על השינויים בהם לפי סעיף 2 (שינויים ב-MGPT) להלן. MGPT הם חלק מנספח זה בנושא עיבוד נתונים, ונכללים בזאת במפורש בדרך של אזכור. למען הסר ספק, השינויים האמורים בסעיף 2 (שינויים ב-MGPT) ימשיכו לחול חרף כל עדכון עתידי של MGPT. המונחים המופיעים בנספח זה בנושא עיבוד נתונים, אך שאינם מוגדרים במקום אחר בהסכם זה, יקבלו את המשמעות הניתנת להם ב-MGPT.
 2. שינויים ב-MGPT. חרף כל דבר האמור בניגוד לכך ב-MGPT, לעניין פעילויות העיבוד של Meta במסגרת הסכם זה, MGPT יעברו שינויים כאמור להלן, והשינויים הבאים יגברו על כל נוסח הסותר אותם ב-MGPT:
  1. הישות של Meta שאיתה אתה נכנס לחוזה במסגרת הסכם זה תיחשב כמעבדת הנתונים שלך, מבחינת כל הנתונים האישיים הרלוונטיים שלך.
  2. סעיף ‎2.1.ד לתנאים הכלליים נמחק, ומוחלף בשלמותו בנוסח הבא: "החברה מבינה ומסכימה שהחברה רשאית למחוק ולהוריד את הנתונים האישיים הרלוונטיים שלה בכל עת, באמצעות הכלים המסופקים ב-Workplace בזמן תקופת ההסכם, ולאחר מכן, Meta תמחק את כל הנתונים האישיים הרלוונטיים, כמתואר בסעיף 9 של התנאים הרלוונטיים."
 3. סתירות. חרף האמור בסעיף 1.3 (סתירות) לתנאים הכלליים ב-MGPT, ככל שתהיה סתירה או אי-עקביות בין תנאי MGPT לבין הסכם זה, תנאי הסכם זה יגברו (אלא אם אותם תנאים נמצאים בסתירה לדרישות החוק, ובמקרה כזה, יגברו אותן דרישות במסגרת החוק).
 4. תיאור העיבוד. בביצוע פעילויות בתור מעבדת הנתונים במסגרת הסכם זה בקשר לכל נתון רלוונטי שהוא חלק מהנתונים שלך, Meta מאשרת כי:
  1. משך העיבוד, נושאו, אופיו ומטרתו יהיו כפי שצוין בהסכם זה;
  2. סוגי הנתונים האישיים שמעובדים יכללו את הסוגים שצוינו בהגדרת 'הנתונים שלך';
  3. קטגוריות נושאי הנתונים כוללות את הנציגים והמשתמשים שלך ואנשים אחרים שזוהו או הניתנים לזיהוי על פי הנתונים האישיים שלך;
  4. ההתחייבויות והזכויות שלך בתור המפקח על הנתונים, בקשר לכל נתון אישי רלוונטי שהוא חלק מהנתונים שלך, נקבעות בהסכם זה וב-MGPT; וכן
  5. התדירות של העברות הנתונים מחושבת באופן רצוף למשך תקופת ההסכם, אלא אם יצוין במפורש אחרת בהסכם זה.
 5. מעבדי משנה. אתה מאשר ומסכים שבהקשר של אספקת Workplace‏, Meta נכנסה לחוזה עם מעבדי המשנה של Workplace, שיפעלו בתור מעבדי המשנה של נתונים אישיים רלוונטיים.

נספח אבטחת נתונים

 1. רקע ומטרה
  מסמך זה מתאר את דרישות האבטחה המינימליות החלות על האספקה של Workplace עבורך על ידי Meta.
 2. מערכת ניהול אבטחת מידע
  Meta יצרה ותנהל מערכת לניהול אבטחת מידע (ISMS) שנועדה ליישם שיטות לאבטחת מידע מקובלות בתעשייה החלות על אספקת Workplace על ידיה. ה-ISMS של Meta נועדה להגן מפני גישה, גילוי או שימוש לא מורשים, אובדן או שינוי של הנתונים שלך.
 3. תהליך לניהול סיכונים
  מתקנים לאבטחת מידע ולעיבוד מידע, כולל תשתית IT ומתקנים פיזיים, יתבססו על הערכת סיכונים. הערכת הסיכונים של Workplace תבוצע באופן שוטף.
 4. ארגון אבטחת המידע
  Meta מינתה אחראי אבטחה הנושא באחריות הכוללת לאבטחה בארגון. Meta קבעה את אנשי הצוות האחראים על הפיקוח על אבטחת מופע ה-Workplace שלך.
 5. אבטחה פיזית וסביבתית
  אמצעי האבטחה של Meta יכללו אמצעי בקרה שנועדו לספק בטוחה סבירה לכך שהגישה למתקני העיבוד הפיזיים מוגבלת לאנשים מורשים, ולכך שנקבעו אמצעי בקרה סביבתיים כדי לזהות הרס עקב סכנה סביבתית, למנוע אותו ולשלוט בו. אמצעי הבקרה כוללים:
  אמצעי הבקרה כוללים:
  • רישום ובקרה של כל הגישה הפיזית למתקן עיבוד הנתונים על ידי עובדים וקבלנים;
  • מערכות מעקב באמצעות מצלמות בנקודות כניסה קריטיות למתקן עיבוד הנתונים;
  • מערכות לניטור ובקרה של הטמפרטורה והלחות עבור ציוד המחשבים; וכן
  • אספקת חשמל וגנרטורים לגיבוי.
  Meta תפעיל אמצעים הנחשבים לסטנדרט בתעשייה לשם מחיקה וסילוק באופן מאובטח של נתונים באמצעי אחסון אלקטרוניים, בכפוף להסכם.
 6. הפרדה
  Meta תקבע מנגנונים טכניים שנועדו להבטיח כי ישנה הפרדה לוגית של הנתונים שלך מנתוני לקוחות אחרים, וכי הנתונים שלך זמינים למשתמשים מורשים בלבד.
 7. אנשי צוות
  1. הכשרה
   Meta תוודא שכל העובדים המקבלים גישה לנתונים שלך עוברים הכשרת אבטחה.
  2. סינון ובדיקות רקע
   Meta:
   • תקבע תהליך לאימות ולזיהוי אנשי הצוות העובדים בהעתק Workplace שלך.
   • תקבע תהליך לביצוע בדיקות רקע של אנשי צוות העובדים עם מופע Workplace שלך, בהתאם לכללים של Meta.
   Meta תספק לכל אנשי הצוות העובדים עם מופע Workplace שלך כרטיסי זיהוי אנשי צוות עם תמונה ושם מודפס. כרטיסי זיהוי יידרשו בכניסה לכל המתקנים של Meta.
  3. פריצת אבטחה של אנשי צוות
   Meta תקבע עיצומים בגין גישה לא מורשית או אסורה לנתונים שלך על ידי אנשי צוות של Meta, הכוללים עונשים המגיעים עד לכדי פיטורים, ועד בכלל.
 8. בדיקות אבטחה
  Meta תבצע בדיקות אבטחה ופגיעות שגרתיות של הגישה על מנת לבדוק שאמצעי הבקרה העיקריים מיושמים כהלכה ויעילים.
 9. בקרת גישה
  1. ניהול סיסמאות משתמש
   Meta תקבע תהליך לניהול סיסמאות משתמש שנועד להבטיח כי הסיסמאות הן אישיות ולא נגישות לאנשים לא מורשים, אשר כולל לכל הפחות:
   • חלוקת סיסמאות, כולל אימות זהות המשתמש לפני מתן סיסמה חדשה, חלופית או זמנית.
   • הצפנת כל הסיסמאות כשהן מאוחסנות במערכות מחשב או נמצאות במעבר על גבי הרשת.
   • שינוי כל סיסמאות ברירת המחדל המתקבלות מספקים.
   • סיסמאות חזקות באופן יחסי לשימוש המיועד שלהן.
   • מוּדעות משתמשים.
  2. ניהול גישת משתמשים
   Meta תיישם תהליך לשינוי ו/או ביטול זכויות גישה ומזהי משתמשים, ללא דיחוי. Meta תקבע נהלים לדיווח וביטול הרשאות גישה שנפרצו (סיסמאות, אסימונים וכד’) 24/7. Meta תיישם יומני אבטחה הולמים הכוללים מזהה משתמש וחותמת זמן. השעון יסונכרן עם NTP.
   האירועים הבאים, לכל הפחות, יירשמו:
   • שינויים בהרשאות;
   • אימות וניסיונות גישה כושלים ומוצלחים; וכן
   • פעולות קריאה וכתיבה.
 10. אבטחת תקשורת
  1. אבטחת רשת
   Meta תפעיל טכנולוגיה שתואמת את הסטנדרטים בתעשייה להפרדת רשתות.
   גישת רשת מרוחקת תחייב תקשורת מוצפנת על ידי שימוש בפרוטוקולים מאובטחים, ושימוש באימות רב-שלבי.
  2. פרוטוקול לנתונים במעבר
   Meta תאכוף את השימוש בפרוטוקולים מתאימים שנועדו להגן על סודיות הנתונים במעבר על גבי רשתות ציבוריות.
 11. אבטחה תפעולית
  Meta תיצור ותנהל תוכנית לניהול פגיעויות עבור Workplace, הכוללת הגדרת כללים ותחומי אחריות, אחריות ייעודיות על מעקב אחר פגיעויות, הערכת סיכוני פגיעויות ופיתוח תיקונים.
 12. ניהול אירועי אבטחה
  Meta תיצור ותנהל תוכנית מענה לאירועי אבטחה לצורך ניטור, איתור וטיפול באירועי אבטחה אפשריים המשפיעים על מופע Workplace שלך. תוכנית המענה לאירועי אבטחה תכלול, לכל הפחות, הגדרה של תפקידים ותחומי אחריות, בדיקות תקשורת ולאחר אירוע, כולל ניתוח סיבת השורש ותוכניות תיקון.
  Meta תנטר את Workplace לאיתור פריצות אבטחה ופעילות זדונית. תהליך הניטור ושיטות האיתור ייקבעו כדי לאפשר איתור של אירועי אבטחה המשפיעים על מופע Workplace שלך, בהתאם לאיומים הרלוונטיים ומודיעין האיומים השוטף.
 13. רציפות עסקית
  Meta תנהל תוכנית רציפות עסקית לצורך מתן מענה למצבי חירום ומצבים קריטיים אחרים שעשויים לגרום נזק למופע Workplace שלך. Meta תבדוק באופן רשמי את תוכנית הרציפות העסקית שלה לפחות פעם בשנה.
כניסה לתוקף: 1 במרץ 2024