Mark as Important

תוכן עזרה זה אינו זמין בשפה שלך. אנא בחר מבין השפות הנתמכות שלנו.

Marking a post as important ensures that everyone in your organization hears about your most critical updates. Important posts trigger email notifications, show at the top of News Feeds and give System Admins access to specific post engagement metrics.

סימון פוסט כחשוב מדגיש תוכן חשוב. פוסטים המסומנים כחשובים מוצגים בראש הניוז פיד עבור כל חברי הקבוצה.
באמצעות פוסטים מוצמדים ניתן לוודא שפוסט אינפורמטיבי יישאר בראש הקבוצה. מכיוון שפוסטים מוצמדים משותפים רק בראש קבוצה ונותרים שם ללא מגבלת זמן, תכונה זו משמשת לרוב לשיתוף פרטים לגבי מטרת הקבוצה. קבל מידע נוסף כאן.
קידום משתמש מסוים לראש הניוז פיד פירושו שכל מה שמשתמש זה יפרסם יעלה לראש הניוז פיד עבור כל העובדים. אפשרות זו בדרך כלל שמורה לעובדים בכירים או לחשבונות אחרים שדורשים תפוצה משמעותית. קבל מידע נוסף כאן.
האם המידע הזה היה מועיל?
רק מנהלי מערכת, מגשרי תוכן ואנשים בתפקיד מנהל מותאם אישית עם ההרשאות לסמן פוסטים כחשובים יכולים לנהל פוסטים חשובים. מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced וב-Workplace Enterprise.
כשמנהל מערכת או מגשר תוכן מסמן פוסט כחשוב:
 • הפוסט מוצג בראש הניוז פיד של חברי הקבוצה.
 • הפוסט מוצג בראש הקבוצה שבה הוא פורסם.
 • מדדי מעורבות של פוסטים חשובים יהיו זמינים.
 • כל החברים בקבוצה יקבלו התראה.
למנהלים, למגשרים ולאנשים אחרים שיש להם הרשאה לסמן פוסטים כחשובים תהיה גם אפשרות לשלוח לכל החברים בקבוצה התראה בדוא"ל.
יצירת פוסט חשוב
כדי לסמן פוסט כחשוב:
 1. לחץ על בפוסט ובחר סמן כחשוב.
 2. בחר את מספר הימים שהפוסט צריך להיות בראש הפיד (תוכל לבחור בין יום אחד לשבעה ימים).
 3. בחר את לחצן הקריאה לפעולה שברצונך להציג עם הפוסט.
 4. בחר אם התראת דוא"ל צריכה להישלח לכל החברים בקבוצה.
 5. לחץ על אשר.
פוסטים חשובים יוצגו בראש הקבוצה ובראש הניוז פיד לכל החברים בקבוצה עד שיקרה אחד מהבאים:
 • פרק הזמן שנבחר על ידי המנהל חלף.
 • חבר בקבוצה לחץ על לחצן הקריאה לפעולה סמן כנקרא, התעלם או סיום.
אם יותר מפוסט אחד מסומן כחשוב, הפוסט שסומן אחרון יוצג תחילה.
לאדם שסימן במקור את הפוסט כחשוב יש גם אפשרות של שליחת התראות להמשך מעקב.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced וב-Workplace Enterprise.
ניתן לסמן פוסטים כחשובים ל-7 ימים לכל היותר. יום מחושב כחלון של 24 שעות, ולא כיום קלנדרי.
כדי להסיר פוסט חשוב מראש הניוז פיד מוקדם מהמתוכנן:
 1. עבור אל לוח הניהול.
 2. לחץ על דיווח > תוכן.
 3. מתחת לפוסטים חשובים לחץ על צפה בפוסט בפוסט המדובר.
 4. לחץ על בטל עדיפות פוסט מתוך התפריט הנפתח של הפוסט.
הערה: משתמשים יכולים לבחור באפשרות 'סמן כנקרא' כדי להסיר פוסט חשוב מהניוז פיד מוקדם יותר מתאריך התפוגה שהוגדר על ידי המנהל.
האם המידע הזה היה מועיל?
ניתן להוסיף מנהלים בכירים או אנשים חשובים אחרים בחברה לחלקו העליון של אוסף החדשות כדי שהפוסטים שלהם יוצגו ראשונים.
כדי להגדיר שפוסטים של עובד מסוים יופיעו בראש אוסף החדשות:
 1. בצד השמאלי העליון של Workplace לחץ על לוח הניהול.
 2. לחץ על אנשים.
 3. לחץ על ליד ערוך [מספר] אנשים בחלק העליון של הדף ובחר קידום פוסטים בניוז פיד.
 4. הקלד את השם או את כתובת הדוא"ל של העובד שברצונך שהפוסטים שלו יוצגו ראשונים ולחץ על הוסף.
 5. לחץ על סיום.
הערה: רק מנהל יכול להוסיף עובד לראש אוסף החדשות.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced וב-Workplace Enterprise.
כשפוסט מסומן כחשוב, משתמש יקבל התראה בלי קשר להגדרות ההתראות שלו.
מנהל יכול גם לבחור לשלוח התראת דוא"ל. אם נשלחת התראת דוא"ל, היא תועבר לכל אחד מחברי הקבוצה גם אם הוא בחר בעבר לא לקבל התראות בדוא"ל.
שליחת התראות נוספות
המנהל או מגשר התוכן שסימן את הפוסט במקור כחשוב יכול לשלוח התראות המשך בכל עת.
כדי לשלוח התראות נוספות:
 1. עבור לקבוצה שבה נוצר הפוסט החשוב.
 2. לחץ על שלח התראה מתחת לפוסט.
 3. בחר אם לשלוח התראה אל אנשים שלא ראו את הפוסט שלך או אל אנשים שלא לחצו על הלחצן בפוסט שלך.
 4. בחר אם אתה רוצה גם לשלוח התראה בדוא"ל לקהל הנבחר.
 5. לחץ על שלח.
רק המנהל, מגשר התוכן או משתמש בעל הרשאות מותאמות אישית שסימן את הפוסט כחשוב במקור יוכל לשלוח התראות נוספות.
אין מגבלה על מספר הפעמים לשליחת התראות, אך האפשרות לשליחת התראה לא תהיה זמינה ברגע שכל חברי הקבוצה יראו את הפוסט שלך.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced.
אין מגבלה על מספר הפוסטים שניתן להגדיר כחשובים בו-זמנית. אתה תראה את הפוסט החשוב החדש ביותר בראש הניוז פיד. ברגע שהפוסט החשוב הזה ייראה, הפוסט הבא יוצג. אתה יכול גם לבחור להציג את כל הפוסטים החשובים.
הערה: כעת תוכל להפחית את מספר הפוסטים החשובים בניוז פיד באמצעות הפעולה 'סמן כנקרא'.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למנהלים של Workplace.
כדי לראות את הביצועים של הפוסטים שאתה מסמן כחשובים:
 1. לחץ על לוח הניהולבצד הימני העליון של Workplace > לחץ על פוסטים חשובים.
 2. מצא את הפוסט בו אתה רוצה לצפות תחת הלשוניות פעילים או בעבר בצד שמאל.
תוכל לראות מדדים לפוסטים פעילים ופוסטים חשובים שפורסמו בעבר, כולל:
 • נראה על ידי
 • סומנו כנקראו
 • תגובות
 • רגשות
 • מי סימן את הפוסט כחשוב
 • התאריך בו נוצר הקידום
 • תאריך התפוגה של הקידום
 • יכולת לסיים מבצעים פעילים
 • יכולת לייצא נתונים
תוכל גם ללחוץ כדי לראות את הפוסט או לייצא את המדדים לגיליון אלקטרוני.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למנהלים ב-Workplace Essential וב-Workplace Advanced. עליך להיות מנהל ולהתחבר ל-Workplace מהמחשב שלך כדי לגשת לתכונה זו.
כדי לקדם את הפוסטים המופיעים על ציר הזמן של אדם כלשהו לראש ניוז פיד של הקהילה:
 1. לחץ על לוח הבקרה מהפינה הימנית העליונה של דף הבית שלך
 2. לחץ על אנשים.
 3. לחץ על לצד שם האדם שאת הפוסטים שלו אתה רוצה לקדם.
 4. בחר באפשרות קדם פוסטים בניוז פיד.
זכור כי לא ניתן להגדיר שפוסטים קבוצתיים יגיעו לראש ניוז פיד של אדם כלשהו.
הערה: כדי להשבית קידומי פוסטים של אדם כלשהו, בצע את אותן פעולות ולאחר מכן בחר השבת קידומי פוסטים.
האם המידע הזה היה מועיל?